Siłownie a pandemia

Ciężki czas dla przedsiębiorców

W obecnych czasach osoby, które prowadzą siłownie bądź kluby fitness są w bardzo trudnej sytuacji. Przepisy wprowadzone przez Radę Ministrów rodzą wiele wątpliwości, co do aktywnego prowadzenia siłowni i klubów fitness. W związku z tymi wątpliwościami powstaje pytanie, czy w czasie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r., istnieje możliwość wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness?

Zasadnym jest przyjęcie, iż obecne brzmienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii daje przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness przy założeniu, że korzystającymi będą wyłącznie osoby będące członkami kadry narodowej polskich związków sportowych.

Alkohol a trening na siłowni

Dlaczego można przyjąć powyższą odpowiedź za słuszną?

Zgodnie z §10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w związku z §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym w/w rozporządzenie, do dnia 14 lutego 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
– działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
– dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych
Użyte przez ustawodawcę w powyższym przepisie formułowanie „z wyłączeniem” przesądza, iż prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów lub centrum fitness jest ogólnie dopuszczalne przy spełnieniu jednego (lub obydwu) z powyższych warunków. Innymi słowy siłownie, kluby i centra fitness mogą pozostać otwarte, przy czym osobami, które mogą z nich korzystać są wyłącznie pacjenci podmiotów leczniczych lub członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.

Ponadto, zgodnie z powyższym przepisem wprowadzono zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
– działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
Ustawodawca w treści rozporządzenia nie definiuje ani pojęcia „kadra narodowa”, ani „polski związek sportowy”. Odnosząc się do przepisów ustawy o sporcie wskazać należy, że polski związek sportowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest istotne w kontekście ewentualnej weryfikacji, czy dana osoba korzystająca z siłowni, klubu lub centrum fitness w rzeczywistości pozostaje członkiem kadry narodowej polskiego związku sportowego. O powołaniu do kadry narodowej decyduje wyłącznie polski związek sportowy, przez co należy rozumieć, iż ewentualny dokument potwierdzający przynależność do danego związku, jak i powołanie do kadry narodowej uprawniony jest wyłącznie polski związek sportowy. Co istotne, rozporządzenie nie przewiduje, w jaki sposób członek kadry narodowej polskiego związku sportowego powinien wykazać przynależność do związku i powołanie go do kadry narodowej polskiego związku sportowego. Jednakże w obecnych czasach najbardziej rozsądnym wydaje się posiadanie stosownego dokumentu potwierdzającego przynależność do kadry narodowej polskiego związku sportowego, celem wykazania tych okoliczności.

Podsumowanie

Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadziło zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z). Rozporządzenie to nie przewiduje zakazu prowadzenia działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, co oznacza, że jeżeli w prowadzonej działalności we wpisie do KRS, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, jest wskazany kod Polskiej Klasyfikacji Działalności 85.51.Z, to działalność ta może być prowadzona.

One thought on “Siłownie a pandemia

Comments are closed.